'SNL' Writer John Mulaney Riffs on the RNC

Jacob Soboroff, Alyona Minkovski and Janet Varney sit down with 'SNL' writer John Mulaney to discuss the RNC.