Adrian Grenier Confirms The Entourage Movie

Adrian Grenier joins Mike and confirms the rumors of an Entourage movie.